راهنمای رهیاری دوره

پنج مهارت کوچینگ

زهرا سادات مهدوی

دومین مهارت

زهرا سادات مهدوی

سومین مهارت 

زهرا سادات مهدوی

چهارمین مهارت

زهرا سادات مهدوی

پنجمین مهارت 

زهرا سادات مهدوی

©کلیه حقوق سایت متعلق است به باشگاه کارآفرینان نوجوان وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد

X