پادکست طراحی محصول خوب

دستورالعمل

پادکست یک

ردیف
عنوان
1
music
Confusion
2
pdf
Confusion
3
multimedia
فیلم

پادکست دوم

ردیف
عنوان
1
music
Industry
2
pdf
Industry
3
multimedia
فیلم

پادکست سوم

ردیف
عنوان
1
music
Industry2
2
pdf
Industry2
3
multimedia
فیلم

پادکست چهارم

پادکست پنجم

ردیف
عنوان
1
music
Error
2
pdf
Error
3
multimedia
فیلم

پادکست ششم

ردیف
عنوان
1
music
Error2
2
pdf
Error2
3
multimedia
فیلم

پادکست هفتم

ردیف
عنوان
1
music
Trust1
2
pdf
Trust1
3
multimedia
فیلم

پادکست هشتم

ردیف
عنوان
1
music
Trust2
2
pdf
Trust2
3
multimedia
فیلم

پادکست نهم

ردیف
عنوان
1
music
Metaphor
2
pdf
Metaphor
3
multimedia
فیلم

پادکست دهم

ردیف
عنوان
1
music
Empathy
2
pdf
Empathy
3
multimedia
فیلم

پادکست یازدهم

ردیف
عنوان
1
music
Humanity
2
pdf
Humanity
3
multimedia
فیلم

پادکست دوازدهم

ردیف
عنوان
1
music
Final
2
pdf
Final

©کلیه حقوق سایت متعلق است به باشگاه کارآفرینان نوجوان وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد

X