لیست مجریان

شماره تماسنام مجرینام مرکزاستانرد
۰۹۱۴۳۰۶۳۵۰۵فاطمه مردیکارآفرینان ایده پردازآذربایجان شرقی۱
۰۹۱۴۹۰۲۸۴۰۳-۰۹۱۴۹۰۲۸۲۴۹یوسف احمدیمکنا
۰۹۱۴۴۰۸۲۴۵۸رسول خالقیمنتا
۰۹۱۴۷۷۶۶۳۰۰کاظمیهمای سعادت
۰۹۱۴۱۸۰۵۷۹۲فرزاد قلعه کوهیکارسازان آریان دانشآذربایجان غربی۲
۰۹۱۴۴۴۵۱۷۶۹ذکریا محترمشرکت بیگلی سایار
۰۹۱۴۶۰۶۱۰۰۶رامین جعفرزادهدانش پردازان نوآور تصمیم
۰۹۱۴۳۵۵۳۱۰۴رامین عبدیجاوداناردبیل۳
۰۹۱۴۱۵۴۱۶۸۷سمیرا رجبیراسا
۰۹۱۴۴۵۱۸۷۶۰-۰۹۱۴۲۸۹۱۹۷۳عیسی عیسی زادهنخبگان
۰۹۱۳۶۵۴۵۷۳۸سمانه محمدیصفاتکاصفهان۴
۰۹۱۳۳۱۳۸۴۱۰روشنک رضاییاندیشه
۰۹۰۱۳۴۶۳۷۳۲زهرا حسن زادهصالحون
۰۹۱۳۱۱۷۷۳۱۹امین ابوعطانوآفرینان امین
۰۹۱۳۱۲۷۲۱۵۲خدیجه بلابادیونپژوهشسرای شهریاری
۰۹۱۲۳۱۱۳۷۷۶صبوریحامی ابتکار ایرانیانالبرز۵
۰۹۱۲۶۶۱۲۶۳۷بهزاد پورنقدیعصر دانش ماد
۰۹۱۲۳۱۵۷۱۰۷شهرزاد اخگر عراقیتامد
۰۹۳۵۴۲۶۹۱۲۶سید مهران جوادی نیاپویاگامان اندیشه ورز
۰۹۱۲۵۶۶۷۵۲۵بالازادهکاشدان پارس
۰۹۱۸۹۴۰۸۷۳۳سهامه فیلیروژناایلام۶
۰۹۱۷۸۷۴۴۵۷۰معصومه راوندراوند حساببوشهر۷
۰۹۱۰۸۷۲۶۴۷۰فاطمه تابشبصیرتتهران۸
۰۹۱۲۶۵۲۷۰۵۰سعیده سلمانیابن سینا
۰۹۱۲۸۴۷۳۷۵۰فاطمه یارعلیاکسین مانا
۰۹۲۱۷۰۶۱۵۸۰خسروی فرشریف
۰۹۱۲۳۷۶۹۰۹۶سجاد نوریآفتاب شهر
۰۹۱۱۱۱۳۵۷۲۵مهدی غلامیتوسعه تجارت بین الملل کسب و کار
۰۹۱۲۲۹۵۶۱۴۹ناجی زادهموسسه توسعه مدیریت ناجی
۰۹۱۲۴۵۰۸۴۶۵لیلی فریدونیمرکزپرتو ایده های نقره ای آموزشگاه کاردان
۰۹۱۳۰۲۹۰۲۳۰اصغریاندستناچهارمحال بختیاری۹
۰۹۱۳۶۲۷۹۵۲۳محمدجواد باورسادیپایاتجارت ایرانیان
۰۹۱۵۵۶۲۷۱۵۵عارف علی آبادیمنتاخراسان جنوبی۱۰
۰۹۱۲۰۷۷۸۸۴۰کسرایی نیاکلینیک آروین
۰۹۱۵۵۵۰۱۰۴۵گلاره محقق دقیقبه شناخت بازآفرین ققنوسخراسان رضوی۱۱
۰۹۱۲۸۴۰۲۹۱۰محمد ذاکرینیلوتوس
۰۹۱۵۸۸۰۶۴۴۰هدی پیرویعلمی صنعتی خراسان
۰۹۱۵۰۲۷۷۳۷۵سعید حشمتیمرکان
۰۹۱۵۷۷۷۵۲۹۲فاطمه رمضانیموعودگسترچناران
۰۹۳۶۴۱۷۳۸۴۲رضا پودینهمهام
۰۹۱۵۳۳۲۲۹۱۳محمد یوسفیولیعصرتربت حیدریه
۰۹۳۶۴۷۰۶۵۶۵انسیه حیدرزادهجهش سازان توس
۰۹۱۵۵۶۳۷۲۲۰مهدی ملکیماهر مانا
۰۹۱۵۸۰۶۶۷۹۰داود احمدیشتاب دهنده ناوک
۰۹۳۹۲۵۳۳۴۵۵ بابکستاره سپهرآیینخراسان شمالی۱۲
۰۹۱۶۸۰۸۵۳۶۴منجزیعلوم فناور فارابیخوزستان۱۳
۰۹۱۶۱۱۸۳۲۰۰غلامعلی قاسمی قاسموندکامیاران
۰۹۱۶۹۳۰۶۵۴۰فاطمه فرزام زادهثمرآفرین
۰۹۱۶۳۴۶۳۷۶۵فروغ کاظم زادههرم علم کوشا
۰۹۱۶۹۹۹۰۸۱۸موسویفانوس
۰۹۱۲۷۴۵۵۴۰۱نرگس نظریسماءدانشگاه آزادزنجان۱۴
۰۹۱۲۷۷۲۰۱۸۷بهنام کریمیپژوهش سرای سجاسرود
۰۹۱۲۳۳۱۱۲۱۸-۰۹۱۲۷۳۱۶۱۴۵محمدعسگریانمرکز فنی و حرفه ایسمنان۱۵
۰۹۱۲۳۳۱۳۸۴۹محمد لطفیاننیکان آینده نگر شاهوار
۰۹۱۲۲۷۳۰۴۱۳کلاته ملایینوآوران ارزش و توسعه
۰۹۱۲۰۰۴۹۳۴۳محمد مطهریآیسان کاووش
رودینیجهان کسب و کارسیستان و بلوچستان۱۶
۰۹۱۷۳۳۲۳۴۶۵وحید بنده خداسپهر یاسفارس۱۷
۰۹۱۲۸۳۳۹۶۲۴علی نیک محمدیهوشمند اول برتر شیراز(هاب)
۰۹۱۲۸۸۲۶۵۴۲سپیده سیدموسوینقشینه نوینقزوین۱۸
۰۹۱۲۷۸۱۲۴۷۰مریم اصلانیاندیشه ورزان
۰۹۱۹۴۸۱۰۰۵۰مریم کاکاوند میرزاییحکمت
۰۹۳۹۱۵۱۱۷۵۲شریفیجهاد دانشگاهیقم۱۹
۰۹۱۸۳۷۸۳۵۴۰صالحی پورمنتاکردستان۲۰
۰۹۱۸۳۷۲۸۶۲۲رضا باقریجهاد دانشگاهی
۰۹۳۸۹۶۸۴۷۳۲فاطمه حیدریآموزشگاه نیکان
۰۹۱۸۲۶۸۶۰۶۷آرزو عبدیایده پرور پیشرو
۰۹۱۳۹۴۳۵۱۶۰رویا اسدیداتیس پرداز کویرکرمان۲۱
۰۹۱۲۷۶۱۴۹۸۷کامبیز ورمیرامرکز کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکیکرمانشاه۲۲
آلما فرازکهگیلویه و بویراحمد۲۳
۰۹۱۱۳۸۰۶۱۵۹ام البنین قاسم دختالوندگلستان۲۴
۰۹۱۱۱۳۸۹۱۵۹سیدمهدی هاشمیتجارت گستر کاسپینگیلان۲۵
۰۹۳۳۸۱۱۵۴۰۰جمیله کاربخش راوریماه بانو
۰۹۱۱۱۸۳۵۷۹۹کریم کیاکجوری  سمادانشگاه آزاد
۰۹۱۱۸۳۴۸۴۰۸سید طاها موسویانجمن جوانان کارتاش
۰۹۱۱۶۲۲۵۴۲۲میترا سال افزونسال افزون فردا
۰۹۱۶۱۶۱۳۷۹۷امین اسدصالحیتدبیرنگر پارسلرستان۲۶
۰۹۳۸۶۲۹۷۹۹۲حسنعلی کریمیفناوران توسعه بازار کوروشمازندران۲۷
۰۹۱۱۶۳۳۳۳۱۸سعید محمدپورمهام تبرستان
۰۹۱۱۳۵۹۰۰۷۹مژده وندادیویرا دایموند
۰۹۱۱۱۵۹۱۴۱۱ایمان قاضی پورعصر طلایی مدیریت و کارآفرینی پارسیان
۰۹۱۸۱۶۰۶۰۵۳مهتاب عشقی عراقیکارنمایان کارآفرینمرکزی۲۸
۰۹۱۷۷۶۹۰۱۰۹صدیقه مظفرجهاد دانشگاهیهرمزگان۲۹
۰۹۳۶۴۳۲۱۰۴۲بهرامینوجوانان پایدار زیست حرا
۰۹۱۷۷۶۳۴۹۶۲فریبا رویینآموزشگاه علمی پژوهش رایا
۰۹۳۳۰۷۸۷۹۷۹محمدجواد وثاقمدیران بهبوددانش گسترهمدان۳۰
۰۹۱۴۰۹۱۱۵۳۲مریم امیدسالاریگل گو حکمت حکیمیزد۳۱
۰۹۱۳۳۵۴۴۸۵۲-۰۹۱۳۳۵۳۳۲۰۶اکرم تفتیاندانش پژوهان مالی فرانگر امین پویا
۰۹۱۳۳۵۱۴۷۸۹سید امین درخشانپارسان الکترونیک
۰۹۱۳۲۷۴۵۷۳۱فرحناز کریمیکاریزما
۰۹۱۳۳۵۸۲۷۶۶محمدرضا علومیسورنا
ابوالفضل شرافتفراتکتا کویر
۰۹۱۳۵۳۸۷۰۴۸محمدکاظم کشورشاهیشتاب دهنده پیشگامان
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن