مهارت مربیگری ۱

مفهوم کوچینگ، فرآیند کوچ یا رهیاری   مهارت ۱: