مهارت مربیگری ۷

پرسیدن سوالات اکتشافی

وظیفه یک رهیار، هدایت و راهنمایی افراد برای کشف مسیرهای هدف، بدون القاء نظرات شخصی خود است. بدین معنی که یک رهیار نباید طرز تفکر خود را به دیگران تحمیل کند بلکه باید با پرسیدن سوالات خوب و راهنمایی فرد، او را برای رسیدن به جوابی که متعلق به خودش است کمک نماید.

 

مهارت ۷:

 

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن